Journal archive for Google Scholar Robot!

Paramedical Sciences and Military Health

علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامیVolume 13, Number 3 (2018-12)


The Role of Infectious Agents in the Etiology of Multiple Sclerosis
نقش عوامل عفونی در اتیولوژی مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Various Numerical and Analytical Methods for Studying the Electromagnetic Fields Effects on the Human Body: A Classical Review Article
روش های عددی و تحلیلی مختلف برای مطالعه تاثیرات امواج الکترومغناطیسی بر بدن انسان: یک مقاله مروری کلاسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time Indices of Pre hospital Emergency Medical Services: in Shahrekord County
شاخص های زمانی ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در شهرستان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Differences in the Quality Perception of the Learning Environment from the Viewpoints of Continuous and Non-Continuous Undergraduate Operationalroom technology Students of the Iran University of Medical Sciences in 1395-96
بررسی تفاوت ادراک از کیفیت محیط یادگیری از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 96-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic Detection of Alzheimer Disease Based on the Area Analysis of White and Gray Matter Regions in Brain Images
تشخیص هوشمند بیماری آلزایمر بر اساس تحلیل مساحت نواحی سفید و خاکستری تصاویر مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Radiation Protection Knowledge, Attitude and Performance of Radiology Technologists in Tehran Military Hospitals and Their Relationship with Age, Sex, Level of Education and Work Experience
ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد حفاظت پرتویی کارشناسان رادیولوژی بیمارستانهای ارتش و بررسی ارتباط آن با متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات و سابقه کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Individuals Emotions Through Brain Signals Using Poincare Approach
تجزیه و تحلیل احساسات افراد از طریق سیگنال های مغزی با استفاده از تابع نگاشت پوانکاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Risk Factors of Breast Cancer
بررسی عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2018-9)


Simultaneous transplantation of the liver and kidney in the 18 years old patient
پیوند همزمان کبد و کلیه در بیمار مبتلا به نارسایی کبدی و کلیوی در یک بیمار 18 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Zika Disease: New Threat to the Community Health
مروری بر بیماری زیکا: تهدیدی تازه برای بهداشت جامعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heart Clinical Symptoms in Parasitic Diseases
بررسی انگل‌های مرتبط با بیماری های قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Impact of Continuous Care Model on the Treatment of Chronic Diseases
ارزیابی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر درمان بیماریهای مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effective Dose from Transmission Scan in Whole Body Bone Scan with SPECT-CT in Shariati Hospital
بررسی دز مؤثر دریافتی بیماران در تصویربرداری استخوان تمام بدن به روش اسپکت-سی تی ناشی از تصویربرداری عبوری، در بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان دکتر شریعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Occupational Motivation of Surgical Technologists in Educational Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences in 2016 and 2017
بررسی انگیزش شغلی تکنولوژیست های اتاق عمل در بیمارستان های آموزشی – درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران سال96-95
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chitosan Physical Hydrogel for Diabetic Wound Treatment
هیدروژل فیزیکی کیتوسان جهت درمان زخم دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Hand Eczema and Its Related Factors in the Surgical Technologists in the Educational Hospitals of Iran University of Medical Sciences in 2017 and 2018
بررسی میزان شیوع اگزمای دست وعوامل مرتبط با آن در تکنولوژیستهای اتاق عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396-1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2018-6)


Case Report of a Rare Abdominal Wall Hydatid Cyst Followed by Liver Hydatid Cyst Surgery
گزارش یک مورد نادر کیست هیداتید جدار شکم به‎دنبال عمل جراحی کیست هیداتید کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modern Warfare Defense (Chemical, Microbial and Nuclear): A Classical Review Article
پدافند جنگ‌های نوین (ش م ه) : یک مطالعه مروری کلاسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Musculoskeletal Disorders and Pain Prevalence in Computer Operators in Bojnoord
بررسی میزان شیوع درد و اختلالات اسکلتی عضلانی کاربران رایانه در بجنورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Radiobiologic Characterization of Normal Lung Cells Treated with Cerium Oxide Nanostructures as Radio-Protector against X-Rays Used in Radiotherapy
بررسی ویژگی‌های رادیوبیولوژیکی سلول‌های نرمال ریه تیمار شده با نانوساختارهای سریم اکساید بعنوان حفاظت کننده پرتوی در برابر پرتوهای ایکس مورد استفاده در رادیوتراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Frequency and Severity of Depression in Bandar Lengeh Air Defense Forces
مطالعه ی فراوانی و شدت افسردگی در نیروهای پدافند هوایی بندر لنگه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Temperament and Personality Traits and Personality Disorders in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
بررسی ویژگی‌های سرشتی و منشی و اختلالات شخصیت در والدین کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Factors Affecting Tendency to Body Organ Donation: A Case Study at a Military University
مطالعه عوامل موثر بر گرایش به اهدای اعضاء بدن: مطالعه موردی در یک دانشگاه نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Mobile Radiations in Vicinity of Adult and Child Head
شبیه‌سازی تشعشعات موبایل در مجاورت سر بزرگ‌سال و کودک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2018-3)


Report a rare case of heterotopic pregnancy
گزارش یک مورد نادر از حاملگی هتروتوپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Radio Frequency Non-Homogeneity in MRI
اندازه گیری غیریکنواختی امواج رادیوئی در ام آر آی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Awareness of Male Hospital Staffs about Prostate Cancer Screening in Selected Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2017
بررسی آگاهی مردان شاغل در بیمارستان در مورد غربالگری سرطان پروستات در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of the Radiation of Dual-Band Handheld Mobile Phone in Vicinity of Anatomical Model of Human Head and Calculation of the 1gr-Avearaged SAR Distribution
شبیه سازی تشعشع گوشی تلفن همراه دو باندی درمجاورت مدل آناتومیک سر انسان و محاسبه توزیع SAR متوسط یک گرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Dielectric Probe to Study the Basic Parameters in Diagnosis of Skin Cancer by COMSOLMULTYPHYSICS Software
شبیه سازی پروب دی الکتریک به منظور بررسی پارامترهای اساسی در تشخیص سرطان پوست با استفاده از نرم افزار کامسول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Organizational Justice and its Dimensions with Job Burnout and Its Dimensions in Selected Military Clinics in Tehran in 2017
بررسی رابطه عدالت سازمانی و ابعاد آن با فرسودگی شغلی و ابعاد آن درکلینیک های منتخب نظامی درشهر تهران در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Molecular Prevalence of stx1, stx2 and eaeA and hly Genes from Escherichia Coli Isolated from Fecal Specimens of Rafsanjan Health Centers Using Multiplex PCR
شیوع مولکولی ژن‌های stx1, stx2, eae A, hly از اشریشیاکلی جداشده از نمونه های مدفوع مراکز درمانی شهر رفسنجان با روش MultiplexPCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Melatonin Reduces Liver Damage Caused by Mobile Radiofrequency Waves in Experimental Model of Mice
ملاتونین آسیب های کبدی ناشی از امواج رادیوفرکانسی تلفن همراه را در مدل تجربی موش می کاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2017-12)


Knowledge Evaluation of Surgical Technologists about Laws and Standards of Patients Rights in the Academic-Medicinal Hospitals of Iran University of Medical Sciences in 2016-2017
بررسی میزان آگاهی تکنولوژیست های اتاق عمل از قوانین و استانداردهای حقوق بیمار در بیمارستان های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 96-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Time Span of Patients Discharge Process in Imam Reza Hospital
بررسی مدت زمان فرآیند ترخیص بیماران در بیمارستان فوق تخصصی امام رضا (ع) ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population Attributable Fraction of Hypertension Associated with Obesity in Elderly of Northwest Iran
کسر منتسب به جمعیت فشار خون وابسته به چاقی در سالمندان شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of difference between operating room men and women student’s views about quality of educational environment in Iran university of science in the year 2016-2017
بررسی تفاوت کیفیت ادراک از محیط آموزشی ازدیدگاه دانشجویان مرد و زن کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 96-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Study of Bacterial Nosocomial Infections in Two Hospitals in Tehran in 2013-2014
بررسی مقایسه ای عفونت های بیمارستانی با منشأ باکتریائی در بیمارستان های امام رضا (ع) وبعثت شهر تهران درسال93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Blastocystis among Malignant Patients in Comparison with Control Group
بررسی فراوانی بلاستوسیستیس در بیماران دارای انواع بدخیمی ها در مقایسه با جمعیت کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Personality Traits of ADHD Patients with Healthy People
مقایسه ویژگی‌های سرشتی – منشی افراد مبتلا به اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of Anti-tumor and Anti-inflammatory of Nigella sativa Plant on 4T1 and CT26 Tumor Cell Lines
بررسی اثرات ضد توموری و ضد التهابی گیاه سیاه دانه روی رده های توموری 4T1 و CT26
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2017-9)


The Effect of Music Therapy on Preoperational Anxiety and Pain in Waiting Room
بررسی تاثیر موسیقی درمانی در محیط انتظار قبل از اعمال جراحی مختلف بر اضطراب و درد بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Climate Change on Parasitic Diseases
بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر روی بیماری های انگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of leakage dose in radiology department of educational hospitals of ahvaz university of medical sciences.
سنجش میزان دز نشتی از اتاق های رادیولوژی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Proficiency of Surgical Technologists in the Iran University of Medical Sciences Hospitals
بررسی میزان بهره وری تکنولوژیست های جراحی شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Isotonic Exercises and Massage Therapy on Pain Intensity and Disability in Men with Chronic Low Back Pain
مقایسه تمرینات ایزوتونیک و ماساژ درمانی بر شدت درد و میزان ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A PCR Assay for Detection of Mycoplasma Contamination in Cell Culture by 16S rRNA Specific Primers
شناسایی آلودگی مایکوپلاسمایی در کشتهای سلولی به روش PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی 16S rRNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Quantity and Quality of Radiation Protection in Hegmataneh Gamma Scan Nuclear Medicine Center in Hamadan
بررسی کمیت و کیفیت اصول حفاظتی مرکز پزشکی هسته‌ای گاما اسکن هگمتانه همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Assessment of Doppler Ultrasonography Results in Comparison with Digital Subtraction Angiography in Diagnosis of Internal Carotid Artery Stenosis
ارزیابی و بررسی نتایج حاصل از داپلر فراصوتی در مقایسه با آنژیوگرافی تفریقی دیجیتال در تشخیص تنگ شدگیهای شریان کاروتید داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2017-6)


Medical Care in Air Transport for Traumatic Infants
توجهات انتقال هوایی نوزادان ترومایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effect of Gantry Tilting and Tube Voltage Reducing on the Eye Lens Dose Reduction in Computed Tomography Using MCNPx
بررسی تأثیر کاهش ولتاژ و زاویه دار کردن گانتری بر میزان دوز دریافتی لنز چشم در تصویر برداری سی تی اسکن با استفاده از کد محاسباتی MCNPx
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Effective Doses for Radiosensitive Organs in Chest CT Scans with or without Using the Automatic Exposure Control System
برآورد دز موثر اندام های حساس به پرتو ناشی از آزمایشات قفسه سینه، با و بدون سیستم کنترل اکسپوژر اتوماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Risk Factors of Type II Diabetes in Sabzevar
بررسی فاکتورهای مخاطره آمیز دیابت در بیماران دیابتی نوع دو در شهرستان سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of vascular endothelial growth factor in factor 13 deficient patients with intracranial hemorrhage
نقش فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در بیماران دارای نقص فاکتور 13 انعقادی واجد خونریزی درون جمجمه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Perceptual-Motor Training on Static Balance in Mentally Retarded Children
تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی بر تعادل ایستای کودکان کم توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Military Occupational Stress on the Age Incidence of Cardiovascular Diseases
تاثیر استرس شغل نظامیگری بر سن ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elevated Serum CTRP12 (Adipoline) Level in Army Air Defense Personnel: A Case-Control Study
مقادیر افزایش یافته سطح سرمی CTRP-12 (آدیپولین) در پرسنل پدافند هوایی آجا: یک مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2017-3)


A Review of the Ginger Products Use in Reducing Pregnancy Nausea and Vomiting
مروری بر مصرف انواع فرآورده‌های گیاه زنجبیل بر کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Developments in the Use of Bacteriophages in the Treatment of Bacterial Infections
پیشرفتهای جدید در استفاده از باکتریوفاژها در درمان عفونتهای باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Maternal Exposure to Infectious Agents in the Etiology of Schizophrenia in Adult Offspring
نقش ابتلا مادر به عوامل عفونی در اتیولوژی اسکیزوفرنی در فرزندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Medical Students Learning Styles in AJA University of Medical Sciences
بررسی سبکهای یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Health Education on Awareness, Attitude and Operation of Najafabad Health Care staffs on the Prevention of Hepatitis B
بررسی تأثیر آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی منطقه نجف آباد درباره پیشگیری از بیماری هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Patients Doses Undergoing Orthopedic Surgeries Using Monte Carlo Simulations and Experimental Measurements
ارزیابی دز دریافتی بیماران تحت عمل های ارتوپدی با استفاده از فانتوم محاسباتی شبه انسانی و اندازه گیری های تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Occupational Exhaustion in Working Women (Study Cases: Women Occupied in Jahad-e-Daneshgahy of Tehran University of Medical Sciences)
بررسی ابعاد فرسودگی شغلی در زنان شاغل (مورد مطالعه: زنان شاغل در جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Radiation Protection Condition in Educational Hospital Radiological Centers of Ahwaz University of Medical Sciences
ارزیابی حفاظت پرتویی مراکز رادیولوژی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2016-12)


Exercise hormone (Irisin)
معرفی هورمون ورزش (Irisin)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of Different Types of Immune Stimulating Adjuvants and Their Application
مروری بر انواع ادجوانت های محرک و تقویت کننده سیستم ایمنی و عملکردشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiation Protection of Patients in Cardiac CT Angiography
حفاظت پرتویی بیماران در سی تی آنژیوگرافی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Harmine Alkaloid on the Expression of P16 and DAPK in HL60 Leukemia Cell Line
بررسی بیان پروتئین‌های P16 و DAPK در رده‌ی سلولی لوسمیک HL60 در مجاورت با آلکالوئید گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Resveratrol Treatment on Renal Function in Pyelonephritic Rats
اثر درمانی رزوراترول بر عملکرد کلیوی رت های مبتلا به پیلونفریت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Mathematical Head Phantom for Dosimetry Measurements by Monte Carlo Method
یک فانتوم سر ریاضیاتی برای بررسی‌های دوزیمتری به روش مونت‌کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between ABO Blood Groups and Cardiovascular Diseases
ارتباط گروه های خونی ABO با بیماری‌های قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Assessment of Entrance Skin Doses and Effective Dose for Common X-ray Diagnostic Examinations
ارزیابی دز ورودی پوستی و دز مؤثر بیماران در معمول ترین آزمون های رادیولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2016-9)


Cutaneous Leishmaniasis
لیشمانیوز جلدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of DNA Sequencing Methods (First Generation, Second Generation and Third Generation)
مروری برتکنیک های توالی یابی D‏NA (نسل اول، نسل دوم و نسل سوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of Nanotechnology Applications in Medical Imaging with Nanoparticle Contrast Agents and Probe Designing
مروری بر کاربردهای نانو تکنولوژی در تصویربرداری پزشکی با سنتز نانو ذرات حاجب وطراحی نشانگر(Probe)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Optimized PCR Method for Detection of SHV Type ESBL Genes
طراحی روشPCR بهینه شده جهت ردیابی ژن بتالاکتاماز وسیع الطیف نوع SHV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Factors Affecting Radiology Department Staffs of Teaching Hospitals Regarding the Applications of Hospital Information System of Kermanshah in 2015
بررسی میزان و عوامل مؤثر بر آگاهی کارکنان بخشهای رادیولوژی بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر کرمانشاه در خصوص کاربردهای سیستم اطلاعات بیمارستانی در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Manufacturing Magnetic Cell Separation Device from Liquid Environment with High Performance
طراحی و ساخت دستگاه جداساز سلولی مغناطیسی از محیط مایع با کارایی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the Rate of Users Satisfaction with the Book of “Relative Value of Health Services” in 2015
بررسی میزان رضایت مندی کاربران از کتاب «ارزش نسبی خدمات سلامت » در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey on the Prevalence of the Cardiovascular Diseases Risk Factors among the Qom University of Medical Sciences Staffs in 2012
بررسی شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2016-6)


Nutrition and Military Rations in Operational Areas with an Emphasis on Food Content
تغذیه و جیره نظامی در مناطق عملیاتی با تأکید بر محتوای غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Radiobiological Effects and Medical Care Solutions after a Nuclear Detonation
بررسی آثار رادیوبیولوژیکی و راهکارهای مراقبت‌های پزشکی بعد از انفجار هسته ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey on the Effects of Educational and Occupational Status of Parents in the Academic Achievement of Dentistry Students at University of Medical Sciences of Yazd in Academic Year 2014-2015
بررسی تأثیر وضعیت تحصیلی و شغلی والدین در موفقیت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال تحصیلی 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dentists`Attitude and Performance of Najafabad on Observing Health Standards to Prevent Infection Transmission in Dentistry
بررسی انگیزش وعملکرد دندانپزشکان شهرستنان نجف اباد درباره جلوگیری از انتقال بیماریهای عفونی در محیط کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Different Reconstruction Kernels on Noise and Spatial Resolution of Computed Tomography Images: A Phantom Study
بررسی تاثیر کرنل های مختلف بازسازی تصویر بر روی نویز و رزولوشن فضایی تصاویر سی تی اسکن: مطالعه بر روی فانتوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Brucellosis in the North and North-West Iran
بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شمال و شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Metabolic Syndrome in Air Guard Forces of Iran Army
شیوع سندرم متابولیک در پرسنل پایور پدافند هوایی آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Cost Effectiveness of Lung Cancer Screening with Low-dose Computed Tomography Considering Early Detection Rate in Iran
تخمین هزینه بهره وری غربالگری سرطان ریه در ایران توسط تصویر برداری سی تی اسکن دوز پایین با در نظر گرفتن تعداد تشخیص های زودهنگام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2015-12)


Epigenetic-Based Cancer Therapy
درمان سرطان بر پایه اپی ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of Breast Neoplasms in Women
مروری بر نئوپلاسم پستان در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of Biodefense Against Biological Agents
مروری بر دفاع زیستی در برابر عوامل بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison Between Learning Styles and Self-efficacy of Students of Medical Sciences, Art, Engineering, and Human Science
مقایسه سبک های یادگیری و خود کارآمدی دانشجویان رشته های پزشکی، هنر، فنی مهندسی و علوم انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of SHIP2 in Oleate Induced De-Novo Lipogenesis
نقش ژن SHIP2 در لیپوژنز القایی توسط اولئات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a Novel Weighted Gamma Evaluation Method for Comparing the Dose Distributions in Radiotherapy
معرفی روش جدید ارزیابی گاما وزن داده شده برای مقایسه توزیع دوز به دست آمده از الگوریتمهای محاسباتی دوز با نتایج تجربی در پرتودمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a New Non-parallel Training Method to Voice Conversion with Better Performance than Parallel Training
طراحی یک روش آموزش ناموازی جدید برای تبدیل گفتار با عملکردی بهتر از آموزش موازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study of Cutaneous Leishmaniasis in Khatam, Yazd Province, 2004-2013
بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان خاتم، استان یزد، سال 92 - 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2015-6)


Value and Status of Professional Morality in the Providing Nursing Services
ارزش و جایگاه اخلاق حرفه‌ای در ارائه‌ی خدمات پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing Cell Scaffold Mode of Gelatin_ Chitosan: A Practical Model for Tissue Engineering
تهیه داربست سلولی از جنس ژلاتین – کیتوسان : مدلی کاربردی در مهندسی بافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Data Mining Applications in the Health System
بررسی کاربردهای داده کاوی در نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Gene Expression SHIP2 (SHIP2 Domain Containing Inositol 5-Phosphatase) with the Use of HepG2 Liver Cell Retroviruses
تغییر بیان ژن SHIP2 (SH2 domain containing inositol 5-phosphatase) با استفاده از سیستم رتروویروس در سلول های کبدی HepG2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey on the Vulnerability of Military Hospitals in Crisis Situation and War and Offer Suitable Solutions and Mission in These Situations in the Second Semester of 1391
عنوان طرح: بررسی آسیب پذیری بیمارستان‌های ارتش در شرایط بحران و جنگ و ارائه راهکارهای پایداری و انجام مأموریت در این شرایط- نیمه دوم سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Age Standardized Ratio of Lung Cancer in Iran in 2014 and 2030
تخمین نرخ بروز استاندارد شده سنی سرطان ریه در ایران برای سال‌های 2014 و 2030
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An overview and mapping of Anopheles in Iran
نقشه سازی و مروری بر آنوفل های ناقل مالاریا در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a new conformal Mono-Isocentric technique in the chest wall external radiotherapy for the mastectomy patients
ارائه روش پرتودرمانی تطبیقی جدید تک ایزوسنتریک در پرتودرمانی خارجی دیواره سینه بیماران مستکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2015-1)


نگاهی رویکردی به دگزامتازون قاتل خاموش جامعه ایران
نگاهی رویکردی به دگزامتازون قاتل خاموش جامعه ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر خودکشی و علل آن
مروری بر خودکشی و علل آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نانو ذرات مغناطیسی و تصویربرداری مولکولی
نانو ذرات مغناطیسی و تصویربرداری مولکولی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه آگاهی پرستاران و پیراپزشکان بیمارستان دکتر میرحسینی و 576 ارتش شیراز از منشور حقوق بیمار در سال 1393
مقایسه آگاهی پرستاران و پیراپزشکان بیمارستان دکتر میرحسینی و 576 ارتش شیراز از منشور حقوق بیمار در سال 1393
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان ثبت ، صحت و دقت شاخص های آمار بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392
بررسی میزان ثبت ، صحت و دقت شاخص های آمار بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت (leukocyte common antigen related ) یا LAR در مقاومت به انسولین عضلانی القا شده توسط پالمیتات
اهمیت (leukocyte common antigen related ) یا LAR در مقاومت به انسولین عضلانی القا شده توسط پالمیتات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت مالاریا در ایران
بررسی وضعیت مالاریا در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه رشد اجتماعی،ابرازگری هیجانی و خودکارآمدی در بین نظامیان ورزشکار و نظامیان غیر ورزشکار
مقایسه رشد اجتماعی،ابرازگری هیجانی و خودکارآمدی در بین نظامیان ورزشکار و نظامیان غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2014-9)


مروری بر روش های ثبت پتانسیل های میدانی خارج سلولی در حیوانات آزمایشگاهی
مروری بر روش های ثبت پتانسیل های میدانی خارج سلولی در حیوانات آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر اختلالات اضطرابی و اقدامات پرستاری آن
مروری بر اختلالات اضطرابی و اقدامات پرستاری آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش کاربردی ابزارهای فن آوری ارتباطات واطلاعات در مدیریت بحران
نقش کاربردی ابزارهای فن آوری ارتباطات واطلاعات در مدیریت بحران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به تفکر انتقادی در آموزش علوم پزشکی
نگاهی به تفکر انتقادی در آموزش علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of arterial blood gases in Hypobaryk and comparison with normal Raptor fighter pilots
ارزیابی وضعیت گازهای خون شریانی در شرایط هیپوباریک و مقایسه آن با شرایط نرمال در خلبانان جنگنده شکاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی موانع و تسهیل کننده های بهره مندی از سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1389
ارزیابی موانع و تسهیل کننده های بهره مندی از سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1389
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles