دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 197
Homepage URL https://jps.ajaums.ac.ir
Contact name: Paramedical Sciences and Military Health
Contact Email jps@ajaums.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://jps.ajaums.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://jps.ajaums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=9
https://jps.ajaums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=10
https://jps.ajaums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=16

List of articles https://jps.ajaums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1
https://jps.ajaums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=13
https://jps.ajaums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=25

Abstract examples (Persian) https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-23-fa.html
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-24-fa.html
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-255-fa.html
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-241-fa.html
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-244-fa.html

Article examples (Persian) https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-23-fa.pdf
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-24-fa.pdf
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-255-fa.pdf
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-241-fa.pdf
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-244-fa.pdf

Abstract examples (English) https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-23-en.html
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-24-en.html
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-255-en.html
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-241-en.html
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-244-en.html

Article examples (English) https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-23-en.pdf
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-24-en.pdf
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-255-en.pdf
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-241-en.pdf
https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-244-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Paramedical Sciences and Military Health