علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی- راهنمای اخلاقی پژوهش با سلولهای بنیادی
راهنمای اخلاقی پژوهش با سلولهای بنیادی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/31 | 

آن دسته از نویسندگان که مقالات آنها حاصل از پژوهش بر روی سلولهای بنیادی می باشد، لازم است راهنمای اصول اخلاق در پژوهش بر روی سلول های بنیادی را از لینک زیر دانلود نموده و پس از مطالعه، در صورت تطابق طرح تحقیقاتی خود با اصول ارائه شده، در مقاله خود عنوان نمایند که تمامی اصول « راهنمای اخلاقی پژوهش با سلولهای بنیادی مصوب وزارت بهداشت» رعایت گردیده است. همچنین اینگونه مقالات نیازمند معرفی کد اخلاق در پژوهش در قسمت مواد و روشها (روشها) مقالات خود می باشند. لازم به ذکر است که این کد که توسط موسسه ای که طرح تحقیق در آنجا به ثبت رسیده است، ارائه می شود.

اصول اخلاق در پژوهش بر روی سلولهای بنیادی - برای دریافت کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی:
http://jps.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.123.26.fa
برگشت به اصل مطلب