علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی- اصول اخلاق در پژوهش برای کار با حیوانات
اصول اخلاق در پژوهش برای کار با حیوانات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/31 | 

آن دسته از نویسندگان که مقالات آنها حاصل از پژوهش بر روی حیوانات آزمایشگاهی می باشد، لازم است راهنمای اصول اخلاق در پژوهش برای کار با حیوانات آزمایشگاهی را از لینک زیر دانلود نموده و پس از مطالعه، در صورت تطابق طرح تحقیقاتی خود با اصول ارائه شده، در مقاله خود عنوان نمایند که تمامی اصول «راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات» رعایت گردیده است. همچنین اینگونه مقالات نیازمند معرفی کد اخلاق در پژوهش در قسمت مواد و روشها (روشها) مقالات خود می باشند. لازم به ذکر است که این کد که توسط موسسه ای که طرح تحقیق در آنجا به ثبت رسیده است، ارائه می شود.

اصول اخلاق در پژوهش بر روی حیوانات آزمایشگاهی - برای دریافت کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی:
http://jps.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.122.25.fa
برگشت به اصل مطلب