علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی- فرم موافقت نویسندگان
فرم موافقت نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/5 | 

لطفا فرم زیر توسط کلیه نویسندگان امضاء و به صورت فایل اسکن شده ارسال گردد.

فرم موافقت نویسندگان

نشانی مطلب در وبگاه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی:
http://jps.ajaums.ac.ir/find-1.117.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب