راهنمای نگارش مقالات

رعایت موارد زیر جهت ارسال مقاله الزامی می باشد:

مقالات اعم از پژوهشی، مروری، فرضیه علمی، گزارش موردی و نامه به سردبیر می بایست به صورت فارسی و با چکیده فارسی و انگلیسی نوشته شده باشند.

 1. مقاله باید به صورت الکترونیک به سایت مجله به آدرس jps.ajaums.ac.ir ارسال شود.

2. مقاله باید به دو فرم Word و PDF ارسال گردد.

 3. اندازه فونت برای زبان فارسی، 12 با قلم Bnazanin و برای انگلیسی، 10 با قلم Roman new Times باشد.

 4. صفحه بندی مقاله به صورت یک خط در میان بر روی کاغذ A4 باشد.

 5. مقاله ارسالی نباید قبلا در نشریات دیگر (اعم از فارسی یا انگلیسی زبان) ارائه یا چاپ شده باشد.

 6. اصل مقاله یا ترجمه آن نباید در هیچ نشریه ای چاپ یا همزمان به نشریه های دیگر برای ارزیابی و چاپ فرستاده شده باشد. این امر و اصیل بودن پژوهش لازم است از طریق تکمیل و امضای تعهدنامه موجود در پایگاه مجله توسط تمام نویسندگان مقاله تعهد گردد.

 7. آئین نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شود و از بکار بردن کلمات لاتین و همچنین واژه های خارجی که معادل دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند خود داری شود. معادل انگلیسی کلمات می توانند به صورت پاورقی آورده شوند.

مقالات پژوهشی

مقاله پژوهشی باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

1- صفحه عنوان (فارسی و انگلیسی):

صفحه عنوان شامل عنوان مقاله و نام کامل مؤلفان می باشد که در مقابل نام هر یک ازمؤلفان باید رتبه تحصیلی، وابستگی شغلی و سازمانی وی درج شده باشد، همچنین آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول باید مشخص گردد.

 2- چکیده (فارسی و انگلیسی):

چکیده شامل مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها و بحث و نتیجه گیری باشد (چکیده انگلیسی نیز به همین صورت تنظیم گردد).

 3- کلید واژه ها (فارسی و انگلیسی):

شامل حداکثر 5 کلمه می باشد که باید از (Subject Heading Mesh; Medical ) در Medicus Index انتخاب گردند.

 4- متن:

متن کامل شامل مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و تشکر و قدردانی باشد.

 4-1- جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه گیری (بیماران یا حیوانات آزمایشگاهی) و سایر مشخصه های مهم به وضوح بیان شود. روش ها، وسایل (نام سازنده تجهیزات و آدرس در پرانتز قید شود) و اقدامات انجام شده با توضیحات کافی بیان گردد، در حدی که سایر محققین بتوانند نتایج را بررسی و در صورت تمایل پژوهش را به طور کامل تکرار نمایند. میزان و طریقه مصرف همه داروها و مواد شیمیایی استفاده شده مشخص گردد و شواهدی که حساسیت روش های آزمایشگاهی را تایید نماید ارائه شود.

 4-2- اصول اخلاقی تحقیق در کار آزمایی های بالینی شامل درج نشدن اسامی بیماران، اخذرضایت نامه از بیماران و تصویب مطالعه توسط کمیته اخلاق رعایت گردد.

 4-3- روش های آماری باید با جزییات کافی بیان گردد تا خواننده بتواند نتایج مقاله را آزمون کند. اشاره به نرم افزار مورد استفاده و بیان آزمون آماری به کار گرفته شده برای هریک از متغیر های تحقیق ضروری می باشد.

 4-4- نتایج آزمون ها باید با ترتیب منطقی در متن به صورت جداول، نمودارها و تصاویر با سه سری شماره گذاری مستقل ارائه گردند. داده های جداول، نمودارها و تصاویر در متن مجددا تکرار نشود و داده ها نباید به هر دو صورت جدول و نمودار ارسال شوند.

 4-5- جداول، نمودارها و تصاویر باید اصل، دقیق و روشن با زیر نویس فارسی به صورت فایل های مجزا ارائه گردند. تصاویر باید دارای حداقل رزولوشن dpi 300 بوده و با فرمت های Tif، JPEG و PNG ارائه شوند.

 4-6- در قسمت بحث و نتیجه گیری تفسیر یافته ها و اهمیت آن ها بیان شده و مشاهدات به تحقیق های مرتبط دیگر ارتباط داده شود و علل تفاوت با یافته های دیگران تحلیل گردد. نتیجه گیری با اهداف تحقیق مرتبط باشد. فرضیه های جدید در صورت لزوم بیان شده و توصیه ها در انتهای بحث بیایند.

 4-7- درصورت نیاز نام منابع حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق شده است و همچنین هر گونه کمک فنی از سایر مراکز می بایست قبل از منابع و مراجع، تحت عنوان تشکر و قدردانی ذکر شود.

 5- منابع:

- منابع به ترتیب استفاده در متن، شماره گذاری و مرتب شوند و برای ارجاع به مقالات از اعداد ریاضی در داخل پرانتز استفاده شود. برای مثال (11).

- در صورتی که به منابعی پی در پی اشاره می گردد باید بین اولین و آخرین شماره از خط فاصله استفاده گردد، برای مثال (6-3)، در غیر این صورت با ویرگول منابع از یکدیگر جدا گردند.برای مثال (7 ،4 ،1).

 6- فرمت منابع:

منابع و مآخذ به فرمت های ذیل تنظیم و ارسال شوند.

 6-1- ارجاع به مقاله:

نام و نام خانوادگی کامل نویسنده یا نویسندگان (تا 6 مؤلف اول). عنوان مقاله. نام مجله به اختصار. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات مقاله. برای مثال:

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer. 1995; 73: 1006-12.

6-2- ارجاع به فصلی از کتاب:

نام و نام خانوادگی نویسنده فصل. عنوان فصل. نام و نام خانوادگی نویسندگان کتاب. عنوان کتاب. شماره چاپ. ناشر. سال انتشار؛ شماره صفحه. برای مثال:

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. Laragh JH, BrennerBM. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New york: Raven press. 1995; p. 465-78.

6-3- ارجاع به پایان نامه:

نام و نام خانوادگی نویسنده. عنوان پایان نامه. مقطع. شهر. دانشگاه، دانشکده. سال. برای مثال:

Hoseini N, Sarkaki A, Badavi M. Effects of peripheral and central administration of estrogen on muscular stiffness and pallidum local EEG in rat model of Parkinson Disease. PhD thesis. Ahvaz Jondishapoor University of Medical Sciences, Medical Faculty. 2003.

6-4- ارجاع به منابع اینترنتی:

نام نویسنده مطلب. عنوان مطلب. آدرس کامل سایت. برای مثال:

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis. [serial online] 1995 jun-mar [cited 1996 jun 5]; 1(1) [24 http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htmscreens].

6-5- ارجاع به کنفرانس:

نام و نام خانوادگی کامل نویسنده یا نویسندگان (تا 6 مؤلف اول). عنوان مقاله. نام کنفرانس. شهر/محل کنفرانس، کشور; سال انتشار. p. شماره صفحه. برای مثال:

Watanabe Y, others. In vivo dose verification based on Monte Carlo reconstruction method using electronic portal images for photon therapy. In European Congress of Radiology 2013. London, England; 2013. p. 171-182.

6-6- فهرست منابع فارسی:

این فهرست می بایست به صورت انگلیسی نوشته شود. برای مثال:

 گایتون ا، هال ج. فیزیولوژی پزشکی. ویرایش دهم. تهران. انتشارات چهره. 1381؛ ص1068.

Guyton A, Hall J. Medical Physiology. 10nd ed. Tehran.Chehr Publication. 2002; p. 1068.

مقالات مروری

مقالات مروری، مقالاتی جامع و مقایسه‌ای هستند که از منابع معتبر علمی مربوط به موضوع در نگارش آن‌ها بهره برده می‌شود. در بخش «روش‌های مرور مطالعات» یا «مواد و روش¬ها» باید روش مطالعه و جستجوی اطلاعات و منابع اطلاعاتی مورد جستجو و مطالعه به طور کامل بیان شوند. در این نوع از تحقیق می‌بایست حداقل از 8 منبع علمی قابل قبول استفاده شود و نویسنده به موضوع احاطه کامل داشته باشد

لازم به ذکر است مقاله مروری می بایست دارای چکیده و متن اصلی باشد. که هر دو قسمت می بایست در برگیرنده مقدمه، روش های مرور مطالعات/مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری باشند.

مقالات گزارش موردی

مقالات گزارش موردی می بایست موارد نادر و مهم پزشکی را در برگیرد. این گزارش‌ها باید ارجینال بوده و اشاره روشنی برای کارهای بالینی داشته باشد و وجه تمایز بارزی را نشان دهد. این گزارش‌ها اطلاعات مهم و جدیدی را برای تحقیق‌های بعدی فراهم می‌آورند که شامل بخشهای عنوان، چکیده، مقدمه (اهمیت مورد)، گزارش مورد، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و منابع می باشند.

مقالات آموزش مداوم

مقالاتی هستند که در آن‌ها تلاش می‌شود متخصصان و کارشناسان علوم پزشکی و سایر رشته‌های مرتبط، سطح علمی خود را بالا نگه ‌داشته و با پیشرفتهای جدید در حوزه های مرتبط با تخصصشان آشنا شده و مطالب جدیدی بیاموزند. این مقالت شامل بخشهای عنوان، چکیده، محتوی(دارای بخش بندی اختیاری با عناوین اختیاری)، بحث و نتیجه گیری و منابع می باشند.

نامه به سردبیر

نامه به سردبیر توسط خوانندگان به سردبیر نوشته شده و نکته یا مبحثی را در مقالات چاپ شده مجله مورد نظر قرار می‌دهد و در رابطه با آن توضیح یا نکته‌ای را بیان می‌دارد. این مقالات حداکثر دارای 2 نویسنده، بوده و تعداد کلمات آن نباید بیش از 500 کلمه باشد.

هیئت تحریریه در پذیرش، رد، انجام اصلاحات و ویرایش مقالات آزاد است. نتیجه تمامی مقالات منطبق با شرایط فوق پس از بررسی و دریافت نظر داوران تخصصی، به صورت کتبی به نویسنده مسئول ارسال می شود تا در صورت نیاز اصلاحات مورد نظر داوران اعمال گردد.

* اصول اخلاقی برای نویسندگان

لازم است تمامی نویسندگان  راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی را از بخش اصول اخلاقی> راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی دریافت و پس از مطالعه، در صورت تطابق طرح تحقیقاتی خود با اصول ارائه شده، در مقاله خود عنوان نمایند که تمامی اصول «راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی» رعایت گردیده است.

همچنین  نویسندگان که مقالات آنها حاصل از پژوهش بر روی نمونه های انسانی، حیوانی، سلولهای بنیادی یا کارآزماییهای بالینی می باشد، لازم است راهنمای مربوطه را از قسمت اصول اخلاقی پیدا نموده و پس از مطالعه، در صورت تطابق طرح تحقیقاتی خود با اصول ارائه شده، در مقاله خود این امر را عنوان نمایند. همچنین اینگونه مقالات نیازمند معرفی کد اخلاق در پژوهش در قسمت مواد و روشها (روشها) مقالات خود می باشند. لازم به ذکر است که این کد که توسط موسسه ای که طرح تحقیق در آنجا به ثبت رسیده است، ارائه می شود. در ادامه مهترین قسمتهای مربوط به اخلاق در انتشار آثار پژوهشی آورده شده است.

1. اساسی‌ترین مسئولیت اخلاقی یک نویسنده ارائه یک گزارش درست و تمام از پژوهش انجام شده و سعی در عدم ارتکاب به سرقت ادبی به هر نحوی از انحاء شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهش‌های دیگر افراد و غیره است.

2. نویسنده متعهد است در شرایطی لازم برای ارائه شواهد لازم در مورد مقاله ارسالی شامل فایل صفحات گسترده شامل داده های مقاله، نمودارها و یا دیاگرام‌هایی تکمیلی، ابزار طراحی و یا استفاده شده (در صورت وجود) و همچنین نمونه هایی از مواد و نمونه‌های بررسی شده را در اختیار مجله قرار دهد.

3. استناد صحیح به تمام منابعی که چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم از آن‌ها استفاده شده است الزامی است.

4. هر گونه مخاطره احتمالی مرتبط با روشها و یا مواد استفاده شده در پژوهش می باید به روشنی در مقاله ارسالی تذکر داده شود. بعلاوه، نویسندگان باید سردبیر را از هر گونه احتمال سوءاستفاده و یا استفاده نادرست از نتایج گزارش شده و یا روشهای بکار گرفته شده آگاه سازد.

5. به نویسندگان توصیه می شود از چندتکه کردن نتایج یک پژوهش (و ارسال قسمتهای مرتبط به مجلات مختلف) خودداری کنند.

6. چنانچه مقاله قبلا (در این مجله و یا سایر مجلات) رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، نویسنده باید سردبیر را آگاه کرده و در مورد دلایل احتمالی رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.

7. تمام نویسندگان اصلی و همکار که در یک مقاله عناوین آنها در قسمت نویسندگان ذکر می شود باید واجد حداقل مشارکت علمی در تهیه مقاله باشند. سایر همکاران باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود. می توان اسامی همکاران متوفی واجد شرایط را در قسمت نویسندگان ذکرکرد. نویسنده مسئول وظیفه دارد یک نسخه از مقاله ارسالی به مجله را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آنها را برای ذکر عنوان به شکل نویسنده همکار اخذ نماید.

8. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.

9. توصیه می شود نویسندگان مقالات از دستکاری و یا حتی اصلاح تصاویر بالینی جدا خودداری کنند. گزارش چگونگی تهیه و تولید اینگونه تصاویر باید ارائه شود.

بعد از ثبت مقاله:

تمامی مقالات ثبت شده، در ابتدا مورد بررسی توسط تیم سردبیر قرار گرفته و در صورت نوآور بودن، نداشتن اشکالات نوشتاری و فرمت بندی، به داوران ارجاع داده می شوند. زمان مورد نیاز برای ارجاع در حدود 1 تا 2 هفته می باشد.
مدت زمان داوری مقالات در این مجله در حدود ۲ ماه بوده و زمان انتشار مقالات از زمان پذیرفته شدن نیز در حدود ۲ ماه می باشد.

داوری مقالات در نشریه «علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی» به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست). هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
سردبیر با توجه به نظرات داوران، نتیجه را به نویسنده مسئول اعلام خواهد کرد. تصمیم نهایی در رابطه با پذیرفته شدن یا پذیرفته نشدن مقاله توسط سردبیر گرفته خواهد شد.رسیدگی، داوری، ویراستاری و انتشار مقالات در این مجله هیچ هزینه ای برای نویسندگان نداشته و رایگان می باشد. 

بعد از پذیرفته شدن مقاله:

زمان انتشار مقالات از زمان پذیرفته شدن نیز در حدود ۲ ماه می باشد. ممکن است در این مدت، مقاله چندین بار برای ویراستاری و رفع اشکالات به نویسنده مسئول ارسال گردد. با ارسال مقاله به این مجله، نویسنده مسئول متعهد می گردد که در زمانهای مقتضی نسبت به رفع اشکالات احتمالی و ویراستاری مقاله خود اقدام نماید.
یک نسخه از مقاله نهایی قبل از انتشار به نویسنده مسئول جهت تایید نهایی ارسال خواهد شد.

تمامی مقالات منتشر شده در مجله "علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی" دارای دسترسی آزاد برای عموم می باشند. خوانندگان و نویسندگان می توانند مقالات منتشر شده در این نشریه را بدون دستکاری و با ذکر منبع در اختیار دیگران قرار داده و یا از اطلاعات آن استفاده نمایند.

 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 9826 بار   |   دفعات چاپ: 881 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Paramedical Sciences and Military Health