علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول:
دکتر علیرضا داداشی

سردبیر:
دکتر ولی اله صبا

دستیار سردبیر:
دکتر محمد براتی


اعضای هیئت تحریریه(به ترتیب حروف الفبایی):

دکتر شاهرخ ایروانی، دکتر محسن بخشنده، دکتر محمد براتی، دکتر رضا پایدار، دکتر مجید پیرستانی، دکتر وحید چنگیزی، دکتر علیرضا داداشی، دکتر محمد سلیمانی، دکتر سعید سلیمان میگونی، دکتر ول یاله صبا، دکتر علی اصغر صفایی، دکتر عبدالرضا صلاحی مقدم، دکتر حسین عربعلی بیگ، دکتر صفر فرج نیا، دکتر ستار گرگانی فیروزجایی، دکتر رضا مشکانی، دکتر محمد شفیع مجددی، دکتر علی نوروزی

ویراستار علمی:
دکتر محمد براتی، امین بنایی

مدیر اجرایی:
امین بنایی

ویراستار ادبی:
پریسا حاجی محمد ابراهیم

زبان:
فارسی - انگلیسی

دوره انتشار:
فصلنامه

ناشر:
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نشانی مطلب در وبگاه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی:
http://jps.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب