علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی- راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/31 | 

لازم است تمامی نویسندگان  راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی را از لینک زیر دانلود نموده و پس از مطالعه، در صورت تطابق طرح تحقیقاتی خود با اصول ارائه شده، در مقاله خود عنوان نمایند که تمامی اصول «راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی» رعایت گردیده است.

همچنین  نویسندگان که مقالات آنها حاصل از پژوهش بر روی نمونه های انسانی، حیوانی، سلولهای بنیادی یا کارآزماییهای بالینی می باشد، لازم است راهنمای مربوطه را از قسمت اصول اخلاقی پیدا نموده و پس از مطالعه، در صورت تطابق طرح تحقیقاتی خود با اصول ارائه شده، در مقاله خود این امر را عنوان نمایند. همچنین اینگونه مقالات نیازمند معرفی کد اخلاق در پژوهش در قسمت مواد و روشها (روشها) مقالات خود می باشند. لازم به ذکر است که این کد که توسط موسسه ای که طرح تحقیق در آنجا به ثبت رسیده است، ارائه می شود.

راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی - کلیک نمایید

نشانی مطلب در وبگاه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی:
http://jps.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.125.28.fa
برگشت به اصل مطلب