علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی- راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی
راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/31 | 

آن دسته از نویسندگان که مقالات آنها حاصل از پژوهش کارآزماییهای بالینی می باشد، لازم است راهنمای اصول اخلاق در پژوهش برای کارآزماییهای بالینی را از لینک زیر دانلود نموده و پس از مطالعه، در صورت تطابق طرح تحقیقاتی خود با اصول ارائه شده، در مقاله خود عنوان نمایند که تمامی اصول «راهنمای اخلاق کارآزماییهای بالینی» رعایت گردیده است. همچنین اینگونه مقالات نیازمند معرفی کد اخلاق در پژوهش در قسمت مواد و روشها (روشها) مقالات خود می باشند. لازم به ذکر است که این کد که توسط موسسه ای که طرح تحقیق در آنجا به ثبت رسیده است، ارائه می شود.

راهنمای اخلاق کارآزماییهای بالینی - کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی:
http://jps.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.124.27.fa
برگشت به اصل مطلب