علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی- اصول اخلاق در پژوهش برای نمونه های انسانی
اصول اخلاق در پژوهش برای نمونه های انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/31 | 

آن دسته از نویسندگان که مقالات آنها حاصل از پژوهش بر روی نمونه های انسانی می باشد، لازم است راهنمای اصول اخلاق در پژوهش برای نمونه های انسانی را از لینک زیر دانلود نموده و پس از مطالعه، در صورت تطابق طرح تحقیقاتی خود با اصول ارائه شده، در مقاله خود عنوان نمایند که تمامی اصول «اخلاق در پژوهش برای نمونه های انسانی مصوب وزارت بهداشت» رعایت گردیده است. همچنین اینگونه مقالات نیازمند معرفی کد اخلاق در پژوهش در قسمت مواد و روشها (روشها) مقالات خود می باشند. لازم به ذکر است که این کد که توسط موسسه ای که طرح تحقیق در آنجا به ثبت رسیده است، ارائه می شود.

اصول اخلاق در پژوهش برای نمونه های انسانی - برای دریافت کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی:
http://jps.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.121.24.fa
برگشت به اصل مطلب